Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας https://ibs.gr

Υπεύθυνη Επεξεργασίας
Η εταιρεία «iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Διεύθυνση: Νοταρά 108, Πειραιάς, 18535, Ελλάδα
 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 44548507000
 • Α.Φ.Μ.: 095618983
 • Τηλ. : +30.210.4224.242
 • e-mail επικοινωνίας: [email protected]

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα εναντίωσης:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. ιδίως όταν:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας και ανακαλείτε τη συγκατάθεση αυτή
 • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
 • Το ανωτέρω δικαίωμα δεν υφίσταται ιδίως όταν:
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. που επιβάλλει την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματός σας και σε περίπτωση μη ικανοποίησης, για τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των τυχόν τηρούμενων από εμάς προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωσή τους αν είναι ελλιπή, στέλνοντας e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα περιορισμού:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους ζητώντας αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Όταν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. που στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της τελευταίας και μέχρι να επαληθευθεί η ύπαρξη ή μη νόμιμων λόγων της iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. που υπερισχύουν των ελευθεριών ή δικαιωμάτων σας. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα στην φορητότητα:
Στις περιπτώσεις που η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα στηριζόμενη στη συγκατάθεσή σας ή βάσει σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτο πρόσωπο. Το ανωτέρω δικαίωμα αφορά μόνο προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς σε εμάς. Για να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμά σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή:
Αν θεωρείτε ότι η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο (+30)2104224242. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην τυχόν άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας:
Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Σκοποί επεξεργασίας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όταν αποστέλλετε μήνυμα επικοινωνίας στην iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. μέσω της ιστοσελίδας https://ibs.gr, η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω μήνυμα προς το σκοπό της ικανοποίησης του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνό σας. Επεξεργαζόμαστε επίσης τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στο μήνυμά σας. Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνεστε να μην αποκαλύπτετε προσωπικά σας δεδομένα παρά μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαχείριση του αιτήματος που περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;
Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ, αποστέλλοντας e-mail στο [email protected]

Για πόσο χρόνο διατηρούμε το βιογραφικό σας;
Η iBS Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα έτος από την οριστική διευθέτηση του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο του μηνύματός σας, εκτός αν υφίστανται νομικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο διάστημα και μέχρι την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.